CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN-DOĞUM ANABİLİM DALINDA XX. YÜZYILDA UZMAN OLANLAR (1892-2000)*


Aykut KAZANCIGİL, Feridun AKSU


Background.- Obstetrics and Gynecologgy Department of Cerrahpaşa Faculty of Medicine is the first and the unique clinic which has ever been founded in Ottoman Empire by Besim Ömer Pasha (Akalın) in 1892 under the name of "Veladethane" (meaning labor-in hospital) upon a decree of the Emperor. In 1909, it has been united with the disipline of Gynecology and transferred from its first building located in Demirkapı Sirkeci to Kadırga and following a change from Kadırga to Haydarpaşa in 1928. In 1930, after the great university reform of Atatürk, It has moved again from Haydarpaşa to Haseki. In 1966, from Haseki to Cerrahpaşa to its last residence. Convering all these years, ten residents from Sirkeci, 17 from Kadırga, 7 from Haydarpaşa, 195 from Haseki and 167 from Cerrahpaşa were graduated. In this documentary you will find the list of their diplomas and thesis that have been officially accepted from 1946 to the presenting time. Essentially, many clinics, departments and specialty hospitals have been founded in Turkish Republic by the graduates and their successors of this faculty which has anniversarried its 108 years as an Obstetrics and Gynecology Department.

Kazancıgil, Aksu F. The list of diplomas and the related thesis of greduates in the twentieth century: Istanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. Cerrahpaşa J Med 2000; 31 (4): 255-269.


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı kuruluşu XIX. yüzyıl sonlarına uzanan tarihi bir bilim kurumudur. Besim Ömer Paşa Sirkeci'de ilk kliniği kurmuş (1892), ardında Kadırga (1909), Haydarpaşa (1928), Haseki (1933) ve nihayet Cerrahpaşa (1966) çeşitli duraklar olmuştur. Öğretim üyeleri bu yüzyıl boyunca süreli olarak eğitim geleneğini kuşaktan kuşağa özveri ve başarı ile sürdürmüşlerdir. Türkiye'de Kadın-Doğum Dalı'nın gelişimi ve tarihçesi üzerinde pek çok kaynak mevcuttur. Bunlar hakkındaki yayınlarda kurumlar, kişiler ve eğitim ile ilgili geniş bilgi mevcuttur; burada bilinen konuları tekrara gerek görmüyoruz.1-3,5,6,8,9,11,12

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı bizde akademik düzeyde uygullamalı Kadın-Doğum eğitiminin başladığı kurumdur. İlk hoca öncü bir kişilik olan Vahit Bey (öl. 1888) tarafından eğitim için Fransa'ya gönderilen Besim Ömer Paşa (1861-1940) tarafından kurulan ilk Doğum Kliniği (Veladethane) bu konuda üretken çizgisi ve devamlılığı ile hakikaten dikkati çekmektedir.

Elimizdeki Veriler ve Sonuçlar

1 - Burada verdiğimiz uzman hekim listeleri elimizdeki çeşitli belgelerin derlenmesi, kaynaklardaki verilerin Karşılaştırılmaları ile sağlanmış, daha sonra elenerek nihai liste elde edilmiştir.4,7,8,9,11,12 Tesbit ettiğimiz sonuçlara göre 1892-2000 yılları arasında toplam olarak 395 kişi uzman olmuştur. Bu sayıda belki ilk yıllar için (1892-1909) bazı eksiklikler olabilir. Ama daha sonraki yıllarda listelerde erişebildiğimiz kadarıyla elde ettiğimiz bulguları iki ayrı liste halinde takdim ediyoruz. Bunlardan ilki "Tarih sırasına" göre, ikinci "Soyadına" göre tertiplenmiştir. Atlanmış isim yoktur.

2 - Sirkeci - Demirkapı'daki ilk Doğum kliniğinde uzman olan ve çalışan ve bizim tesbit edebildiğimiz 8 kişi görülmektedir. Bu kliniğin kuruluşu ilk elden anlatılmış, halen yıkılmamış olan yaklaşık 15 hastayı (bazı bilgilere göre 6 yataklı) yatırabilecek imkana sahip olan binası ile bilinmektedir.2,3,5

3 - Burada akla gelen ilk sual yukarıdaki kadro ile uzun yıllar nasıl çalışılabileceğidir. Bu mesele şöyle açıklanabilir. Askeri Tıbbiye'de günlük hasta takibi ile uğraşan ilginç bir "asistan" kadrosu olduğunu anlıyoruz. Bilindiği gibi Veladethane ve diğer Tıbbiye'i Şahane kliniklerinde, Tıbbiyeden mezun kişilerin diplomalarını aldıktan sonra tayin olacakları birbirinden uzak ordu merkezlerinde pratik uygulama yapabilmeleri için, bir yıl staj yapmaları gerekli görülmüştü. Bu uygulamada genç doktorun isteği kadar o bölümü hocasının da o kişiyi kabul etmesi de dikkate alınmaktaydı. Bu konuda ilginç bir örneği o esnada öğrenci olan Dr. Ercüment Baktır'la yaptığı bir röportajda Mazhar Osman şöyle vermektedir: "Ben Nisaiye yapmak istiyordum, fakat Paşa'nın 6 yataklı akuşmanına (o zaman doğum kliniği Fransızca "accocuchement" sözünden galat olarak böyle adlandırılırdı) girmek için yüksek yerden destek gerekliydi, giremedim" demektedir. Bu ifade bahis konusu yardımcı kadroyu açıklamaktadır. Aslında mezuniyet sonrası staj konusunda ilk uygulama 1870'de Haydarpaşa Asker Hastanesi'nde (şimdiki GATA binası) başlamıştır. Ancak başarılı sonuçlar elde edilememiştir. Daha sonra 1898'de parlak bir geleceği olan Gülhane Tatbikat Mektebi kurulmuş, burası aynı 1 yıllık staj uygulaması devam ettirmiştir. Bu konuda elimizde ilk elden bilgi mevcuttur.3,5

4 - Asistanlık süresi Kadın-Doğum dalında 1930'lara kadar 2 senedir. Ancak buna mektep bitirdikten sonra 1 yıllık yukarıda adı geçen staj dahil değildir, böylece süre gene (hiç değilse askeri tıbbiye mezunları için) 3 yıla çıkar. 1930'lardan sonra resmi süre 3 yıl, 1955'den sonra ise 4 yıl olmuştur. Ayrıca hemen belirtelim ki 1930'lara kadar yalnızca İstanbul'da Darüfünun ve Gülhane çerçevesinde Kadın-Doğum ihtisası yapılabiliyordu. Tababet ve Şuabatı Kanunu uygulamaya girdikten sonra, Sağlık Bakanlığı İhtisas Vesikası diye adlandırılan eski belgeleri 1931'den itibaren tasdik etmeye başlamış bunu zorunlu hale getirmiş ve diploma ile sayı vermeye başlamıştır.

5 - Tez meselesine gelince biz tezli dönem öncesi ve tezli dönem, yani Sağlık Bakanlığı'nın uzmanlık için tez yapma mecburiyeti (1946) diye iki ayırım yaptık. Aslında ilk yıllardan itibaren genellikle hocanın seçtiği bir konu üzerinde asistanın bir çalışma yapması istenirdi. Daha 1906'dan itibaren Besim Ömer Paşa'nın istatistik çalışmaları öven yazılar yazması bu çalışmaları bir yerde yönlendirmiştir. Örnek olarak Dr. Cemal Zeki bu şekilde hazırladığı "Türk Kızlarında Menarş Yaşı ve Kadırga Hastanesi Kadın-Doğum Poliklinik İstatistikleri" başlıklı araştırmasını ikinci Türk Tıp Kongresi'nde (1927) tebliğ etmiştir.14 Yine başka bir çalışmada Kadırga Doğumevi Polikliniği'ne başvuran 10.000 hasta üzerinde çocuk doğurmuş olma yönünden araştırma yapılmıştır.14

6 - Burada künyelerini verdiğimiz 395 uzmanın 59'u doçent, profesör olarak öğretim üyesi olmuştur. Bu kişileri belirtmek için isimlerinin yanına bir yıldız ilave edilmiştir. Ayrıca kliniğimizde çalışmış olan iki profesör Gülhane'de uzman olmuş (Ziya Üstün ve Münür Türkent) sona bizde akademik kademeleri aşarak hocamız olmuşlardır. Yine iki doçent Gülhane'de uzman olmuş (Fahri Atabey ve Mansur Sayın) bir süre bizde çalıştıktan sonra doçent olmuş ve ayrılmışlardır. Bunu yanında bugünkü kadrolarımızda çalışan üç öğretim üyesi, sırası ile Profesör Oktay Saydam, Sezai Şahmay ve Kılıç Aydınlı hocalarımız kliniğimize uzman olduktan sonra uzman asistan olarak gelmişler, sonra akademik kademeleri geçmişlerdir.

7 - Bazı yıllarda özellikle 1948-1958 arası asistanların birkaç yıl çalıştıktan sonra ayrıldıkları görülmektedir. Bunun sebebi kadro meselesidir. İkinci Dünya savaşından sonra hem hekim sayısı çoğalmış, hem ihtisas yapmak isteyenlerin sayısı artmıştır. Dolayısı ile İstanbul Tıp Fakültesinde "volonter asistan" adı ile hayali bir kadro yaratılmıştır. Buna göre kliniklerde mevcut maaşlı asistan kadrosunun (mesela Kadın-Doğum kliniğinde 6 kadro) iki katı, sonra üç katı yani 12 ve 18 hekim maaş almadan uzmanlık eğitimi yapmak isteğini fakülteye bildiriyordu. Bunlardan kabul edilenler çalışmaya başlarlardı; ancak uzmanlık süresinde Bakanlık veya o yıllarda yeni kurulan Sigorta hastanelerinde maaşlı kadrolarda yer bulanlar derhal oralara geçiyorlardı.

8 - Memleketimizdeki en eski kurum olan kliniğimizin tarihçesi ve genelde bizde kadın-doğum tarihi ile çeşitli çalışmalar yapmış bulunuyoruz. Bu defa 108 yılda yetişen uzmanları derleyerek erişebildiğimiz kadarla ilk defa olarak böyle bir çalışmayı gerçekleştirmiş ve yayınlamış oluyoruz.

TARİH SIRASINA GÖRE

MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE
(Velâdethane)1892-1903
SİRKECİ - DEMİRKAPI:
(Seririyât-ı Viladiye) 1903-1909
Haydarpaşa

 1. BESİM ÖMER*
 2. İSMAİL DERVİŞ*
 3. HAFIZ HİLMİ*
 4. MEMDUH*
 5. HÜSNÜ ŞAKİR*
 6. ZEKİ BESİM*
 7. BURHANETTİN HALİS*
 8. MUSTAFA NUMAN
 9. SEZENEL Kenan Tevfik*
  9A. HALİL HULUSİ

İSTANBUL DARÜLFÜNUNU TIP FAKÜLTESİ
(Seririyât-ı Viladiye) 1909-1928
KADIRGA

 1. MEHMET SABRİ
 2. İBRAHİM ETHEM
 3. KAZANCIGİL Tevfik Remzi*
 4. ÇIRAY Halil
 5. ATAKAM Emir Necip
 6. EREZ Hüseyin Naşit*
 7. TEKTAŞ Zeki
 8. KONURALP Şükrü
 9. POTUROĞLU Atıf.
 10. RAUF Fehmi
 11. BAŞKAM Hasan Yusuf
 12. BERBER Niyazi Müştak*
 13. CACULİ Fuat Fehim*
 14. DEMİR Vehbi
 15. ONUR Ahmet Asım
 16. ÖNAL Cemal Zeki
 17. AKSOY Eyüp Sabri

İSTANBUL DARÜLFÜNUNU TIP FAKÜLTESİ
(Seririyât-ı Viladiye ve Nisaiye) 1909-1933
HAYDARPAŞA

 1. GALİP
 2. NİYAZİ
 3. AKOL Kâmil*
 4. NUMAN
 5. ETHEM
 6. RUHİ
 7. BERKAN İbrahim Sadık*

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI KLİNİĞİ
HASEKİ HASTANESİ (1933-1966)
a) Tezli Dönem Öncesi (1933-1945)

 1. TARZI Pakize
 2. CANPOLAT Muzaffer
 3. SAROL Mükerrem
 4. ÇAVAÇ Safi
 5. ORHON Orhan
 6. KÖKSAL İrfan
 7. MAKTAV Tarık
 8. YILDIZAY Mehmet Ali
 9. KENT Celâl
 10. TİMUR İsmail
 11. TOYGARLI Saip
 12. BELGER Sedat
 13. SUNGAR Yusuf (Binbaşı)
 14. İHSAN (Binbaşı)
 15. TAPUCU Bedri
 16. ERİM Cemâl
 17. TEKE Nihal
 18. GÖKAY Naciye
 19. BÜKE Fahriye
 20. DOĞULU Meliha (GÜVENER)
 21. HIZ Vedia
 22. BELLİ Emin Beliğ
 23. HAMDİ
 24. HÜDAVERDİ
 25. ARASLI Şefika
 26. ARGUT Samiye
 27. BEŞE Şevket
 28. BİLGE Orhan
 29. BORA Ercüment (Çapa'ya gitti)*
 30. CİHAN Mahi
 31. GEMİCİGİL Enver (İntihar etti)
 32. ÖZKÖKSEL Orhan
 33. PEKDEĞER Mansur
 34. PULAT Nigâr
 35. SARAÇOĞLU Handan
 36. RATİP
 37. TAT Feriha
 38. ŞEVKET
 39. TUNA Zihni
 40. ÜNAL Nihal
 41. GÜVENER Servet (15.08.1938-12/2/1941)*

b)Tezli Dönem (1946-2000)

 1. TULGAR Makbule (05.01.1944)
 2. DENİZ Emin (12.12.1941-24.12.1946): Endometriozisler
 3. ARTUNKAL Tahsin* (08.02.1944-12.11.1946): Portio Erozyonları
 4. YARS Fethi (04.02.1943-22.11.1947): Yan Gelişler
 5. AYGÜN Rahmi (11.02.1944-18.04.1947): Corpus Uteri Kanseri ve Klinik Materyal
 6. TÜRSAN İsmail (21.11.1944-23.06.1947): Uterus kanserleri tedavisi
 7. ONULTAN Halil (01.12.1944-15.04.1947): Adnex tümörlerinde operasyon tekniği
 8. URAS Ethem (01.09.1945-30.04.1947)
 9. ÇÖLLÜ Abbas (22.10.1945-18.11.1947): Uterus miyomları
 10. SÜEL Nadire (01.05.1947)
 11. OKATAY Abdülvehap (1947)
 12. İZMİRLİ Feridun (1947)
 13. UTKU Dilruba (20.11.1943-27.08.1948)
 14. CEBECİOĞLU Sami (03.07.1944-28.02.1948): Koryal istila histolojisi
 15. GEDİK Şabuh (01.04.1944-29.06.1948): Jinekolojik konservatif cerrahi ve myomektomi
 16. CANSU Bahri (03.12.1946-09.10.1948): Vaginal Histerektomi Ameliyatı
 17. BALTACI Masume (10.11.1944-09.03.1948): İntraligamanter kistler
 18. İDİL Kazım (19.11.1944-26.05.1948): Kollum kanseri üzerine Anatomo-Patolojik çalışmalar
 19. TAYLAN Hilkat (30.11.1944-28.10.1948): Genital Malformasyonlar
 20. AYDIN Mürüvvet (08.01.1945-21.07.1948): Habis over tümörleri
 21. KUTEL Feridun (01.04.1945-06.05.1948): Sezaryen Ameliyatları
 22. KOCAOĞLU Fevzi (16.04.1945-08.12.1948): Kollum Kanseri cerrahi tedavisi ve ameliyat teknikleri
 23. OĞUZ Selahattin (10.05.1945-29.06.1948): Cinai Sıkıtlar
 24. SİRMEN Ali Ekrem (01.09.1945-28.10.1948): Plasenta Praevia'da teşhis
 25. ÖZ Hasan (15.04.1946-29.11.1948): Gebelikte Lösemi
 26. DOĞRUSÖYLER Naciye (03.11.1944-20.06.1949): Over tümörlerinde endometrium
 27. EYGİ Salih (27.04.1945-23.03.1949): Uterus Statik değişiklikleri ve ameliyatları
 28. BAYDUR Nihat (11.05.1945-19.08.1949): Kadın Doğum intanlarında penincilin
 29. BODUROĞLU Cemal (09.08.1945-18.02.1949): Tıbbi Dahiliye
 30. GÜREDDİN Müeyyet (01.09.1945-25.10.1949): Selim over tümörleri
 31. HÜLAGÜ Cebbar* (01.10.1945-10.08.1949): Fonksiyonel over tümörleri
 32. AFİR Muvaffak (07.11.1947-12.01.1949): Servisitler ve tedavileri
 33. MUNLU Lamia (14.01.1946-02.03.1949): Spontan Abortuslar
 34. OR Haluk Cezmi (16.09.1946-02.03.1949): Gebelik Toksikozları
 35. KANDEMİR Erkin* (24.09.1946-25.10.1949): Dış gebelikler, Klinik Materyal
 36. VAHDET Mesut (09.11.1946-01.04.1949): Yan gelişlerde müdahale
 37. MERTOĞLU Mustafa (30.09.1948-03.01.1949): Klinikten ayrıldı.
 38. GÜVEN Fazıl (-03.05.1950): Kadın Sterilitesi teşhis ve tedavi
 39. METİNER Turgut (28.08.1944-27.02.1950): Genital Füberküloz ve Sterilite
 40. GÜREL Nurettin (16.04.1945-24.02.1950): Uterus Sarkomları
 41. BAYKAL Ferihan (05.12.1945-26.10.1950): Düşükler
 42. İNCE Muammer (29.06.1946-16.05.1950): Siklografi ve genital fonksiyonların teşhisi
 43. IŞIK Vahit (09.11.1946-24.04.1950): Corpus uteri kanserleri ve tedavi
 44. AKTUNA Fikret (19.12.1946-28.06.1950): Genital Tüberküloz Teşhisi ve Kliniği
 45. DİLEK Emin (09.01.1947-16.05.1950): Klinikten ayrıldı.
 46. USER Naim (06.06.1947-30.03.1950): Dış gebelikler
 47. KIRDAR Ümit* (17.07.1947-30.03.1950): Kadın genital yol mukozasının sito-hormonal sinerjisi ve vaginal froti ile münasebeti
 48. KUMOVA Makbule (-03.05.1950): Missed Abortion
 49. Bayraktaroğlu Halil (23.02.1948-28.07.1950): Genital tüberküloz tedavisi
 50. EGE Fahri (06.05.1948-05.06.1951): Malformasyon ve version ameliyatları
 51. GÜR Reşit (01.10.1946-20.06.1951)
 52. AKMAN Süleyman (10.03.1948-29.05.1951): Vaginal ve abdominal sezaryen ameliyatları
 53. AKTUNÇ Gökmen Rasih (12.07.1948-12.07.1951): Sezaryen-Abdominal ve vaginal ameliyatların tekniği
 54. ÇINÇIN Macit (-04.05.1950): Kalsifiye myomlar hakkında
 55. KAZANCIGİL Cezmi* (08.12.1948-29.05.1951): Koryon epithelioma
 56. YÜZAK Fikret (29.11.1948-03.01.1952): Halas Nezifleri ve tedavileri
 57. AYBERK Aydın (28.07.1948-06.01.1952): Adnex ameliyatları
 58. BENATOR Viktor (10.09.1948-03.01.1952): Probe kürtajlar-Anatomo-klinik değerlendirme
 59. CANDAN Vecdi (02.12.1948-28.01.1952): İntraligamanter kistler ve tedavileri
 60. KEÇECİOĞLU Yusuf* (28.01.1949-20.02.1952): Portio-uteri biopsisi
 61. GİRAY Muzaffer (26.04.1949-02.05.1952): Düşükler- Klinik materyel
 62. İNCECİYAN Vensan (26.04.1949-02.05.1952): Endometrium'da glandüler kistik hiperplazı
 63. DERİN Cahit (01.06.1949-06.03.1952): Kliniğimizde myom ameliyatları
 64. ÇETİN Yusuf (18.07.1949-24.07.1952): Probe kürtajın histolojik değeri
 65. TÖZÜM Rükneddin* (31.08.1949-26.12.1952): Doğumda Radyopelvimetrinin rolü
 66. BAŞKAYA Salih (09.11.1949-26.12.1952): Probe Kürtajın Anatomo-klinik değeri
 67. SÖMEK Selçuk (01.12.1949-01.12.1952)
 68. NİZAMETTİN Murtaza (03.01.1950-07.03.1952): Plasentanın erkek ayrılması
 69. TEZOK Orhan (22.02.1950-23.06.1952): Jinekoloji'de 17 keto metabolizmasının değeri
 70. CODİLOĞLU Serkis (19.09.1951-23.06.1952): Prolapsus uteri
 71. HANCI Naim (08.10.1951-26.02.1952): Klinikten ayrıldı.
 72. HAYİM David (04.07.1952): Klinikten ayrıldı
 73. İhsan Fahri(Zembilci) (01.11.1949-18.03.1953): Hiperplazi Glandüler Kistik tedavisi
 74. SERPEN Leman (09.11.1949-18.03.1953): Endrometrit tüberküloz
 75. PEHLİVANOĞLU Makbule (09.12.1949-18.03.1953): Juvenil Kanamalarda tedavi
 76. SELCAN Firuzan (01.04.1950-30.03.1953): Eklampsi, klinik belirtileri
 77. ANAÇAAY Mihran (07.12.1950-23.03.1953): Yan geliş tedavisinde endikasyon ve teknik
 78. TOPÇUOĞLU Suavi* (29.10.1951-31.03.1953): Erken gebelik teşhisi ve Gali Mainini testi
 79. Özyılmaz Durmuş Ali (21.09.1950-21.09.1954): Abortuslar ve tedaviler
 80. SEVGEN Bülent (05.04.1951-24.06.1954): Doğumda Anestezi ve Analjezi
 81. HISIM Osman (05.04.1951-05.05.1954): Portio vaginalis erozyonları
 82. ONARIR Rıza (28.04.1951-05.05.1954): Yenidoğan çocuklarda beyin travmasına bağlı kanamalar
 83. TOKSOY İhsan (24.05.1951-01.06.1954): Gebelik hepatitleri
 84. NECİOĞLU Şazer (15.08.1952-01.06.1954): Gebelik, doğum ve lohusalıkta anne ölümü
 85. GÜNEŞ (PİRİNÇCİOĞLU)Perihan (17.09.1952-31.03.1954): Forseps endikasyonları
 86. BAYKAL Danyal (30.05.1952-31.03.1954): Portio vaginalis uteri biopsisi
 87. SAKIZ Edvart (27.03.1949-27.04.1954): (Fransa'ya gitti, ayrıldı)
 88. ÜSTÜN İhsan (02.04.1954-29.12.1954): Pruritus vulvae
 89. AKSAN Tahir (21.02.1952-27.06.1955): Over tümörleri
 90. GÜVEN (ATAMDEDE) Aysel (18.02.1952-11.04.1955): Uterus rüptürleri (1940-1954 arasındaki vakaların kritiği)
 91. ÖREN Vedide (18.09.1952-12.04.1955): Eklampsi
 92. YAVAŞÇA Alaeddin (22.03.1952-12.04.1955): Uzun kalan Plasenta retansiyonları
 93. AKOL Ayten (15.05.1952-16.06.1955): Doğumda yan gelişler
 94. KALYONCUOĞLU Dündar (14.05.1952-16.06.1955): Baziotripsiler
 95. ABAHUNİ Berç (01.06.1954-27.12.1955): Haydarpaşa'ya nakil
 96. TOSUNER Mualla (01.04.1954-30.12.1955): Collum-Ca, teşhis sınıflandırma
 97. GÜRE Haluk (15.12.1954-15.06.1955): Haydarpaşa'ya nakil
 98. AKTAN Galip (01.02.1955-19.09.1955): Süleymaniye'ye nakil
 99. TANRIKULU Ertuğrul (21.04.1955-20.12.1955): Şişli'ye nakil
 100. KORÇAN Lale (04.05.1955) Klinikten ayrıldı
 101. ULUĞ Şahap (KARAALİLER)* (10.12.1952-17.02.1956): Dış gebelikler
 102. ATAMDEDE Yaşar (10.12.1952-01.02.1956): Corpus luteum biyolojisi ve toksikoz amarozları
 103. TANRISEVER Bahri (15.12.1952-25.02.1956): Konjenital uterus ve vagina anomalileri
 104. SAĞIROĞLU Nuri (16.02.1952-25.02.1956): Mol hidatiform ve koryonepithelioma (15 senelik klinik materyelin tetiki)
 105. KÜÇÜKAY Hüseyin (17.02.1952-17.01.1956): Placenta preavia
 106. ÖZDAĞLAR Lütfi (14.04.1951-21.06.1956): Hiperlazi Glandüler Kistik
 107. ÜNSAL Şemsettin (15.10.1953-27.06.1956): Gebelik ve Kollum Karsinomu
 108. AVUNDUK Fikret (23.01.1953-11.12.1956): Gebelik ve Hipertansiyon
 109. İSMAİL Zekai (17.04.1954-20.09.1956): Collum erozyonu ve ulserasyonu
 110. ZEKİ Cahit (22.05.1954-30.04.1956): Klinikten ayrıldı.
 111. AYBAŞ Cemil (27.07.1954-27.07.1956): Genital tüberküloz ve kısırlık
 112. VALSAMİDİS Pelopido (12.03.1955-02.03.1956): Aloruptio placentae (dekolman)
 113. EĞİLMEZ Yasemin (03.05.1955-29.06.1956): İzmir'e nakil
 114. EKİNCİOĞLU Leman (04.05.1955-01.08.1956): Süleymaniye'ye nakil
 115. AHMET Reşat (19.07.1955-25.05.1956): Abortuslar ve tedaviler (Klinikten ayrıldı)
 116. UYANIK Nazım (13.02.1956-27.09.1956): Klinikten ayrıldı.
 117. TURAN Nurhan (26.06.1956-03.09.1956): Süleymaniye'ye nakil
 118. TATARİSDİS Sotiri (14.04.1954-07.05.1957): Vaginal Ameliyatlar
 119. BENİAN Osman (14.04.1954-25.04.1957): Abdominal Histerektomiler
 120. TÜMER Reyhan (08.01.1955-26.12.1957): Para-jinekolojik ameliyatları
 121. ÜNLÜER İhsan (29.09.1954-24.12.1958): Genital Malformasyon Ameliyatları
 122. ZAMANTI Cahit (09.03.1955-12.05.1958): Uterus deviasyonları ve ameliyatları
 123. ANAFARTA Vahit (11.05.1959): Kadın ve erkek trikomonas vaginalis tedavisi
 124. KARACAOĞLU Emin (25.03.1955-11.05.1959): Abortuslar, 18 senelik klinik materyal
 125. SALTOĞLU Sezai (25.03.1955-11.05.1959): Plasentasyon, koryal istila ve plasenta accreta
 126. MUTLUER Mihriban (13.05.1955-11.05.1959): Abortuslar klinik materyal
 127. ÜRESİN Dündar (28.12.1955-11.05.1959): Makat gelişleri
 128. MUTLUÇAĞ Sabri (09.12.1955-11.05.1959): Sezaryen abdominal
 129. KOZANLI Nermin (21.02.1956-11.05.1959): Hormon implantlarından sonra görülen kanamalar
 130. URESİN Ayten (12.05.1959): Gebelik ve Hipertansiyon
 131. AYDINLIOĞLU Kebire (04.02.1956-14.02.1960): Thromboflebitler ve tedavileri
 132. SÖNMEZALP Sevim (ŞENER) (13.02.1956-12.02.1960): Uterus rüptürleri (10 yıllık materyal)
 133. ERAYMAN Mehmet (25.09.1956-25.09.1960): Gebelik ve kollum karsinomları
 134. AYKOR Onur (12.07.1956-12.07.1960): Genital Sarkomlar
 135. ÖZDEMİR Haşmet (25.09.1956-25.09.1960): Yan gelişler ve Baziotripsi (10 senelik klinik materyal)
 136. BAGANA Faik (13.12.1956-13.12.1960): Preeklampsi ve eklampside erken teşhis
 137. ARDA Macit (22.02.1957-22.02.1961): Extra Uterin Gebelik
 138. KAZANCIGİL Aykut* (16.03.1957-16.03.1961): Fonksiyonel Over Tümörleri
 139. ÖZER Nedret (15.05.1957-15.05.1961): Siskolografi Histoşimisi ve Sitolojisi
 140. GEDİKOĞLU Vahit (22.05.1957-22.05.1961): Kanserin Sitolojik ve Histolojik Erken Teşhis
 141. GÜR Nadir (14.01.1958-14.01.1962): Myom (1951'den itibaren)
 142. SİREL Necla (26.06.1958-26.06.1962): Mol hidatiform
 143. CEMİLOĞLU Cemil (25.06.1958-25.06.1962): Genital tüberküloz teşhis yolları
 144. TİMUR Orhan (28.11.1958-28.11.1962): Ağrısız Doğum Medikasyonu
 145. DEMİRCİ Nefi (15.05.1959-): Myoma uteri ve endometri kontrolü
 146. TAŞKENT Güzin (15.05.1959-): Uterus myomlarının degeneresansları
 147. EĞECİ Yalçın* (07.01.1959-07.01.1963): Kollum erozyonlarında bepanten ve elektrokoagulasyonla tedavi
 148. CANAY Oğuz (07.01.1959-07.01.1963): Göbek kordonu ve izole kordonda yardımcı bazı ilaçların tesirine dair farmakolojik çalışmalar
 149. FUNES Yuda (16.05.1959-): Dış gebelik, klinik vakaları
 150. SARIYALÇIN Behiç (17.05.1959-): Septik abortus vakalarında sabun provolasyonunun teşhisi
 151. ERDENEN Sevgi (17.05.1959-): Gebelikte vaginal sitoloji (Almanya)
 152. DERMENDERE Müyesser (17.05.1959-): Dış gebelikler
 153. ATASÜ Turgay* (18.05.1959-): Normal ve toksikozlu gebelerde serum ve intraeritrositer sodyum ve potassium değişmeleri

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KÜRSÜSÜ (ANA BİLİM DALI) 1966-2000

 1. BARLIK Çetin (1966): Trichomonas vaginalis vaginiti ve tedavisi
 2. BARAN Artemis (1967): Gebelikte Fibrinojen Tüketimi
 3. BALCIOĞLU Hüseyin (1967): Uterus rüptürleri
 4. GEDİZ Ozani (1967): Glandüler kistik hiperplazi
 5. ABDÜLGANİ Fatih (18.11.1963-1967): Kliniğimizde 7 sene zarfında görülen 14 uterus sarkomu vak'asının anatomo-klinik incelenmesi
 6. DAVER Can Yılmaz (28.06.1963-30.10.1967): Koryonepitelioma. (1956-1965 yılları arasında tesbit edilen koryonepithelyoma vak'alarının istatistik hususiyetleri)
 7. EZER Şükrü (1967): Yan gelişler
 8. OCAKOĞLU Turgay (31.08.1964-18.08.1967): Dış gebelik
 9. KOÇOĞLU (SAVAŞ) Ayla (25.12.1962-03.04.1967): Çoğul gebelikler klinik materyal
 10. EREZ, Selçuk* (1967): Jinekolojik kanser vakalarında radyoizotop-renogram
 11. ATASEVEN (ALPAY) Gülsen (09.12.1963-1968): Myomlarda selim dejeneresans
 12. BULGAN Derya (30.11.1964-1968): Placenta preavia
 13. DALSAL Mehmet Ali (1968): Sarkomlar: uterus sarkomu ve 1960-1963 senelerine ait vak'alar
 14. ERTEKİN (ALTUĞ) Sevin (31.12.1964-1968): Plasenta'nın erken ayrılması.
 15. GÜNGÖR Fahri (1968): Amiokopie ve amniotomie'nin doğum bilgisine getirdiği yenilikler. Amnioskopie kontrolü altında amniotomie ve intravenöz damla halinde verilen oxytocin infusionu ile doğumun başlatılması ve doğum müddetinin kısaltılması
 16. YARDIM Turgut (1968): Morbus haemoliticus neonatorum, Rh faktörü ve ABO sistemi
 17. ERKÜN Engin* (1969): Serviks uteri kanseri
 18. OSMAN Necdet (01.01.1965-30.04.1969): Torsiyone over tümörleri
 19. PERİDAR Corc (01.01.1965-26.05.1969): Over tümörleri ve gebelik
 20. BİNIŞIK Doğan (1970): Yenidoğan RH sensibilisationunun prophylaxie'si.
 21. ERTÜNGEALP Erdoğan* (18.08.1966-26.08.1970): Abdominal sezeryan
 22. İYİSOY Atalay (31.08.1966-24.12.1970): Kliniğimizde vakum ekstraktör ve forseps tatbik edilmiş vak'aların karşılıklı değerlendirilmesi.
 23. AYANOĞLU Ayhan (1970): Rh uyumsuzlukları
 24. YALÇINBEL (NEBİOĞLU) Bürkan (30.03.1964-15.01.1970): Fistüler, Klinik materyal
 25. ERSOY Ülkü (1971): Merkezi sinir sistemi konjenital anomalileri ve bunların obstetrik'teki önemi
 26. KÖSEBAY Derin* (1971): Tuba tıkanmalarında hidrotubasyon tedavisi ve sonuçları
 27. MAHMUDİ Ahter Aga (01.06.1967-09.08.1971): Yan geliş ve kliniğimizin 10 senelik çalışmaları
 28. ARITMAN Yetkin (29.02.1968-25.04.1972): Surmatürasyon ve teşhis metodlarının değerlendirilmesi
 29. DEĞER Emel (01.06.1968-07.08.1972): Vajinal akıntılar, vajinal pH ve trichomonas vaginaliS
 30. HARMANKAYA İsmail (29.05.1962-21.06.1972): Hyperemesis gravidarum
 31. NURLUOĞLU Metin (28.02.1968-23.03.1972): Mol hidatiform.
 32. OKUMUŞ Günay (29.02.1968-29.06.1972): Genital prolapsuslar ve tedavisi
 33. SANER Serpil (1972): Spesifik olmayan kronik adneksitislerin kısadalga diyatermi ile tedavisi
 34. YAĞIZ Atilla (29.05.1967-15.06.1972): Over fibromu
 35. YAĞIZ (KAHYALAR) Perihan (30.11.1967-1972): Makat gelişleri
 36. ÇÖPDEMİR Nefise (21.08.1969-03.11.1973): Amnioskopi, uygulama ve sonuçları
 37. KÜSTÜ Lütfü (1973): Erken başlayan doğum sancılarının yeni bir beta-adrenergen madde ile durdurulması ya da frenlenmesi
 38. PALANDÖKEN Hüner (01.02.1969-29.05.1973): Myom'da dejerenesans.
 39. TOPÇUOĞLU Deniz* (28.08.1969-29.05.1973): Endometriosis interna
 40. TÜMERKAN (AKSU) Füsun (28.08.1968-12.07.1973): Hyperemesis gravidarum
 41. GÜLKILIK Ahmet* (04.02.1971-1975): Gebelikte vaginal sitoloji ve biositolojik testin değeri
 42. LEVİ Aron (1975): Sub-umblikal ve transvaginal sterilizasyon
 43. ÖSER (BUR) Eda (1975): Vaginal sitolojinin doğum terminin hesaplanması ve sürmaturasyon teşhisindeki önemi
 44. TOLUN Necati (27.01.1971-1975): Kronik servisit'in kriyokoterizasyon ile tedavisi
 45. YILMAZ Selahattin* (21.12.1970-1975): Termdeki gebelerde, kordon kanında ve doğumun ilk haftasında hümoral faktörler ile bazı akut faz elemanlarındaki değişiklikler.
 46. AKSU M. Feridun* (21.11.1971-19.04.1976): Oral kontraseptivlerin tuba uterina histomorfolojisi, histoşimisi, ultrastrüktürü ve motilitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
 47. ERTUĞRUL İsmail E. (01.09.1972-21.01.1976): Servikal yetersizliğin tedavisi
 48. GÖKDOĞAN (TÜFEKÇİ) Mehpare* (29.09.1972-21.01.1976): Rh uyuşmazlığında amniosentezin yeri
 49. IŞILOĞLU Haluk* (30.08.1972-1976): Kronik servisitislerde tedavi öncesi ve sonrası kollumda PH değişiklikleri
 50. OCAK Vildan* (28.08.1968-1973): Gebelerde akciğer fonksiyon testleri
 51. ŞAHİN Mehmet (28.08.1972-1.11.1976): İkiz plasentalarının koryal yüzlerindeki damarların anatomik özellikleri
 52. ALTAY Erdem (30.09.1972-1977): Radyoizotopla 113'e bağlı insan serum albümini plasenta lokalizasyonu
 53. AVUNDUK Bahattin (28.07.1972-05.12.1977): İntra uterin ölü çocukta prostaglandin (Fzalfa) ile gebeliğin sonlandırılması
 54. BRUMEND Behzad (12.05.1973-31.08.1977): Erken ve geç klampe edilen kordonda hemodinamik araştırmalar
 55. ERCAN Erol (28.07.1972-1977): Serviks uteri displazilerinin önemi ve anatomo-klinik değerlendirilmesi
 56. İBRAHİM (KEMAL) Erşen (10.02.1973-1977): Jinekolojik tümörlü hastalarda immunoglobulin değişiminin değerlendirilmesi
 57. ÖZSİPAHİ Gönül (1977): Oral kontraseptif alanlarda hümoral immünite
 58. ŞANİOĞLU Cevdet* (29.09.1972-1977): Sezeryan ameliyatlarından sonra jenital sistemdeki değişikliklerin histero-salpengografi açısından değerlendirilmesi
 59. BERKMEN Sevinç (1978): Amnios mayii embolisi
 60. ÇİLİNGİROĞLU Atilla (1978): Dextroversio uteri'nin laparoskopi ile düzeltilmesi
 61. SARIYAR (SAĞLAM) Mürvet (03.06.1976-1978): Normal ve patolojik gebelerde kanda ve amios sıvısında alfa fetoprotein tayini ve değerlendirilmesi
 62. YEDİGÖZ Velittin* (15.05.1974-1978): Oral kontraseptivlerin karbonhidrat metabolizması ile ilişkisi
 63. GÖKALP (SEYMEN) Türkan (1979): Travaydaki gebelerde, yeni doğanlarda kağıt elektroferezi ile araştırılan protein fraksiyonları değişiklikleri ve “Pregnancy Zone” protein
 64. KICIKOĞLU Şehbal (23.09.1974-14.08.1979): Gebelik ve kontrasepsiyonda C reaktif protein
 65. SALT Gülhan (01.08.1975-1979): Korpus uteri neoplazmalarının incelenmesi için deney modellerinin geliştirilmesi
 66. ŞENÇOBAN Nevin (1979): Perinatal devrede hiperkoagulabilite ve antithrombin II'ün değerlendirilmesi
 67. FERAMERZİ Cemşid (13.10.1976-1980): Sağlıklı kadınlarda servikal müküste menstrüel siklustaki immunoglobulinlerinin değerleri
 68. RAMADAN Vahip (1980): Kronik servistis'te elektrokoterizasyon ile tedavi ve tedavi öncesi ve tedavi sonrası serviks mukusunun immunoglobulinlerinin değerleri
 69. VURAL Mualla (28.01.1976-1980): Overleri çıkartılan vakalarda östrojen prodüksiyonun değerlendirilmesi
 70. ÇOLGAR N. Umur* (11.10.1976-1981): Stres inkontinens'de cerrahi tedavi koşulları
 71. DİBA Hacer (03.05.1977-1981): Ovariektömize kadınlarda serum testosteron östradiol bağlayan globulin (TeBG) düzeyi.
 72. İDİL Mehmet H.*Aron (25.05.1975-1981): Overektomi sonrasında prolaktin değişmeleri ve östradiolprolaktin ilişkileri.
 73. KAŞO Ethem Sadık (15.02.1977-1981): Myoma uteri'de tümör-endometrium-östradiol değişiklikleri arasındaki ilişkiler.
 74. ALTINOK Ahmet Tarık* (1982): Doğumun başlamasında anne progesteron 17 beta östradiol ve kortizol düzeylerinin etkinliği
 75. KÜÇÜKKAZAY Sevgi (1982): Abortus imminens tablosunda prognozun ultrasonik bulgular ile tayini
 76. ÖZAKIN Hamdi Ekrem (1982): Programlı doğum
 77. ULUDAĞ Seyfettin* (09.01.1978-1982): Gebelik yaşı ve fetal olgunluğun saptanmasında amniotik sıvı glukoz düzeyi
 78. YALÇINKAYA Nesrin (1982): Eklampsinin modern tedavisi ile 52 vakada mukayeseli sonuçlar
 79. YILDIRIM Bektaş (19.09.1978-1982): Uterus kanserlerinde lenfangiografinin değeri
 80. FAİKOĞLU Rehat (05.11.1979-12.10.1983): Ultrasonik sefalometri
 81. HÜSEYİNZADE Necla (1983): Postmenopoz sendromu tedavisinde kullanılan yeni bir steroid semptomlar ve kan kimyası üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi
 82. ÖNEY Hüseyin Taylan (05.11.1978-05.06.1983): Gebeliğin son trimestrinde angiotensine duyarlılığının teofilin ile etkilenmesi
 83. ÖZBEK Hatice (05.01.1979-1983): Amnios sıvısında lesitin.sfingomyelin oranının tayini ile fetüs olgunluğunun değerlendirilmesi
 84. AK Filiz (23.01.1980-1984): Postpartum erken dönemde sütürlü lippes- loop, lippes-loop ve Cu T 2000 uygulaması
 85. CİHANİ Feyzullah (14.05.1982-1984): Jinekoloji'de laparoskopi ile mini- laparatominin mukayesesi
 86. ÇETİNSAYA Ahmet* (22.01.1980-1984): Postmenopozal kadınlarda LH salınımı üzerine bromokriptinin etkisi
 87. ÜNAL Orhan (18.01.1980-1984): Disfonksiyonel uterus kanamalarının Acil tedavisinde yüksek doz gestagen uygulamasının histolojik değeri
 88. ALTUĞ Mebrure (24.01.1980-1985): Gebelerde serolojik toksoplazmosis teşhisiyle yeni doğanın ilişkisi
 89. ARVAS Mehmet Macit* (18.12.1980-1985): Endometrium kanserinde hormonal değerlendirmeler
 90. ŞEN Cihat* (22.06.1981-1985): Plasenta yetmezliği ile amnotik sıvı C-peptidaz düzeyi ilişkisi.
 91. TAŞKIN Ülkü (13.02.1980-1985): Rahim içi araç kullananlarda kanama sebepleri ve tedavisi
 92. BACA Erdener (22.06.1981-1986): Menopozda endometrium kanseri rizikosunun saptanmasında progesteron testi
 93. BOZKURT Serpil* (23.06.1982-1986): Plasenta olgunlaşmasının ultrasonografik ve anatomomorfolojik bulgularının karıştırılması
 94. BÜYÜKÖĞÜT Ayşe (04.11.1980-1986): Uzun süreli rahim içi araç kullanan kadınlarda actinomyces enfeksiyonun servikal smear ile değerlendirilmesi
 95. ERGÜNEY Merih (26.07.1982-1986): Normal ve postterm gebeliklerde amnios sıvısında human korionik gonadotropin ve prolaktin düzeyleri
 96. ÖZGÜMÜŞ (BALKIR) Hale (22.06.1981-04.11.1986): Postpartum erken dönemde sütürlü lippes-loop, lippes-loop ve Cu T 2000 uygulaması
 97. SÜLEYMANCIK Hüsamettin (15.09.1980-1986): Chorioamnionitis'in erken tanısında C-reaktiv proteinin yeri
 98. TAŞÇI Zehra (22.12.1980-1986): Aksutik stimulasyon testi ile fetus iyiliğinin değerlendirilmesi
 99. TOPÇU Nurzan 12.12.1980-1986): Tümör belirteçlerinden CA 125 (kanser antigen 125)'in over tümörlerdeki yeri.
 100. ÖLÇER Fahri* (02.06.1982-1987): Eritroplaki tedavisinde Nd-YAG laser koagülasyon yöntemi
 101. SEYİSOĞLU Hasan Hakan* (02.06.1982-1987): Primer dismenorede endometrial prostaglandin E2, plazma prolaktin değerleri ve bromokriptinin prostaglandin E2 sentezi üzerine etkisi
 102. TOPÇU Levent Ş (20.09.1982-1987): Femur boyu ile fetus boyu fetus ağırlığı arasındaki ilişki
 103. TULUNOĞLU (EKBERİ) Fatma (15.11.1982-1988): Eklampsi ve preeklampsi olgularında çinko ve magnezyum düzeyi
 104. BAKDUR G. Filiz (20.01.1983-1988): Normal ve patolojik gebelerde glikozillenmiş hemoglobin (HbAıc) değerleri ve bebek ağırlığı ile olan ilişkisi
 105. ILICALI Ayhan (28.12.1982-1988): Puerperal mastitlerde patojen ajanın süt kültürüyle tesbiti
 106. SARI Fehmi (26.06.1984-1989): Kollum kanseri tedavisinde değişik yaklaşımlar ve anatomo-patolojik bulgular ile sürvi arasındaki ilişki (160 Wertheim-Meigs operasyonu olgusunun kliniko-patolojik değerlendirilmesi)
 107. DAVUT Canan (06.06.1985-1989): Tokkolizin düşük doğum ağırlığı insidensine etkisi
 108. SOYSAL Zeki* (25.03.1985-1989): Bilateral ogarektominin lipid ve lipoprotrin metabolizmasına etkileri.
 109. ÖZEN Sadık (03.12.1985-1990): Fetal ağırlığın ultrasonografi ile tahmini ve fetal büyüme belirteçleri ile fetal ağırlık arasındaki ilişki.
 110. URAS Yeşim (25.11.1985-1990): Çeşitli yöntemlerle yapılan ovulasyon indüksiyonlarına alınan yanıtların karşılaştırılması
 111. FEDRİ Ayşe (11.11.1985-1990): Maternal serum alfafetoprotein seviyesinin değeri fetus prognozunu belirleme açısından değeri
 112. ENDİSİ Cemşit (14.05.1984-1990): Tekrarlayan düşüklerin etyolojisinde otoimmunitenin rolü
 113. KILAVUZ Ömer (21.10.1985-1990): Gebelik yaşının saptanmasında ultrasonografinin yeri ve fetal biometrik ölçümlere ait normogramların çıkarılması
 114. DEMİRKIRAN Fuat* (1990): Jinekolojik tümörlerde karsino ambriyonik antigen, human krionik gonadotropin ve alfa protein
 115. SARIDOĞAN Ertan (02.01.1987-1991): İntrauterin inseminasyon öncesi swim up yöntemi ile sperm hazırlamanın semen parametrelerine etkisi
 116. BEŞE T.Tugan* (14.05.1987-1991): Tekrarlayan düşüklerde lupus antikoagulan (LAC) anti-nükleer antikor (ANA), Anti-deoksiribonükleik asit antikor (anti-DNA), antikardiyolipin antikorlarının (ACA) varlığı ve tedavide kortikosteroid aspirin kullanımının yeri
 117. SARIKAMIŞ Birgül (22.10.1986-1991): Umbilikal arter Doppler ultrasonografisinin gebelik haftasına göre düşük doğum tartılı olguların değerlendirilmesindeki yeri
 118. ÇEPNİ İsmail* (06.05.1987-1991): Jinekolojik malignitelerde preoperatif olarak lenfatik tutulumun belirlenmesinde ilyopelvik lenfosintigrafinin (İPL) önemi
 119. ALPER Y. Tayfun (03.12.1985-1990): Beta-Thalassemi taşıyıcılığının gebelikle belirlenmesinde ortalama eritrosit hacmine dayalı bir tarama yönteminin uygulamadaki değeri
 120. EREL C. Tamer* (26.11.1986-1991): Pcoslu hastalarda karbonhidrat metabolizması ile endokrin sistemin 6 saatlik cott ile değerlendirilmesi
 121. ELKABES Hemi (02.01.1987-1991): Amniotik sıvıda akciğer matürasyonu saptaması
 122. MADAZLI Rıza* (1991): Gebeliğe bağlı hipertansiyonda antitrombin III ve fibronektin'in belirleyiciliği
 123. BERBEROĞLU-ÖCAL Pelin (1992): Doner enseminaasyonunda başarıyı etkileyen faktörlerin analizi.
 124. ŞENTÜRK Levent* (10.08.1988-29.12.1992): Prenatal Tanıda AFP, HCG ve VE3'ün yeri
 125. KARACAN Meriç (02.11.1987-1992): İntrauterin inseminasyonun, kadında antisperm antikor gelişmesi üzerine etkisi
 126. KAVUZLU K. Can (02.02.1988-1992): Östradiol, lütenizan hormon, follikül çapı endometrium kalınlığının ovulasyonun önceden belirlenmesindeki yeri
 127. ORAL Engin (03.11.1988-29.12.1992): Tubal gebelikte klinik ve laboratuvar verilerin tanısal belirleyicilik değerleri
 128. ERDİNÇ Ayşe Seval (09.12.1987-1993): Konjenital sitomegalovirus infeksiyonu tanısında sitomegelovirus en erken antijenin yeri ve immünperoksidaz boyama yöntemiyle gösterilmesi
 129. ORAL Işık (16.12.1987-1993): Endometrium kanserinde myometrial invazyon derinliğinin preoperatuar dönemde transvaginal ultrasonografi ile tespiti
 130. ÖNCÜL Gökhan (15.07.1988-1993): Elektroşok (ECT) yapılan psikotik kadın hastalarda-FSH, LH ve PRL
 131. KALELİ Semih* (21.03.1988-1993): Endometrium adenokanserinde DNA içeriğinin prognostik değeri
 132. DADEHBİOĞLU Daver (18.11.1988-1994): Hirsutismde hormonal parametrelerin dağılımı ve bunların değerlendirilmesi
 133. GÜLÇEŞME Gabus (29.05.1989-1994): 1986-1992 yıllarında CTF Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
 134. HÜSEYİN Klisran (30.05.1989-1994): Fetal makrozomi
 135. İŞÇİ Herman (20.10.1988-16.01.1995): Gebeliğin oluşturduğu hipertansiyonun hematolojik, immun ve biyokimyasal parametrelerle önceden belirlenmesi ve prenatal gelecekle ilişkilerinin değerlendirilmesi
 136. MUTLU Hüseyin (13.10.1989-24.03.1995): Hirsutizm Olgularında ACTA Stimulasyon Testi ile Adrenal Komponentin İrdelenmesi
 137. DANE Cem (01.03.1990-24.05.1995): Umbilikal Kordon+D297n Prolaktin Düzeylerinde Gebelik Süresince Ortaya Çıkan Değişiklikler ve Bunun Fetal Akciğer Olgunlaşmasına Yapmış Olduğu Etkinin Değerlendirilmesi
 138. UZAYTAÇ Bedia (29.05.1995): Tezsiz sınava girdi (Yurtdışı ihtisas tescili için)
 139. AKTAŞ Erkan (22.10.1990-09.06.1995): Gestasyonel Diabet Taramasında Açlık Kan Şekeri, 50 gr. Oral Glukoz Tarama Testi, Glukohemoglobin Değerleri ve bunların Perinatal Sonuçla İlişkileri.
 140. HİVECHİ Mehrdad Jahani (20.12.1990-26.07.1995): Ovaryum Tümörlerinin Değerlendirilmesinde Preoperatif Serum CA 125 Düzeyi ve Trombosit Sayısının Anlamlılığı
 141. MOİN Faruk (12.12.1990-31.07.1995): Endometrium Kanserinde Sağkalım ve Hastalıksız Yaşam Süresine Etki Eden Prognostik Faktörlerin İrdelenmesi
 142. AHNGARİ Shahrekh (24.12.1990-01.09.1995): IVF ve GIFT Uygulanacak Olgularda Saf FSH ve HMG İle Ovulasyon İndüksiyonunun Karşılaştırılması Değerlendirilmesi
 143. ERCAN Leyla (02.11.1990-13.02.1996): Sperm iyileştirme Yöntemlerinin Sperm İşlev Testleri Üzerine Etkisi
 144. ÖZ A. Utku (06.11.1991-16.05.1996): Overyum Kanserinde Sağkalım ve Hastalıksız Yaşam Süresine Etki Eden Prognostik Faktörler
 145. ÇAĞDAŞ Arzu (08.11.1991-16.06.1996): Amnios Sıvısında Mikroproteinlerin Tayini ile Fötüs Böbrek Olgunlaşmasının Gösterilmesi
 146. DEMİR Figen (22.10.1991-24.07.1996): Primer Mikrosefalinin Doğum Öncesi Ultrasonografi ile tespiti
 147. EREN Tuncer (18.03.1991-26.07.1996): Endometriyum Kanserinde Prognostik Faktör olarak AgNOR'un Değeri
 148. MİL Zeki (08.11.1991-09.08.1996): İnfertilite olgularında etyolojik faktörler ve tedavi sonuçlarının irdelenmesi
 149. BENİAN Ali (02.06.1992-30.01.1997): Seröz Epitelyal Ovaryum Kanserlerinde DNA Akım Sitometrisinin Prognostik Değeri
 150. İPEK Hacer (07.11.1991-28.03.1997): Servikal Olgunlaşma ve Doğumun Uyarılmasında Misoprostol (PGEI) ve Dinoprostone (PGEé) Uygulamalarının Karşılaştırılması
 151. CANDAN (TOPUZ) Filiz (26.05.1992-16.04.1997): PCMA ve AgNOR'un Evre 1 Endometriyum Karsinomunda Prognostik Faktör Olarak Değeri
 152. TUNALI Süheyl (05.08.1992-21.05.1997): Erken Gebelikte Fetal Biyometrinin Gebelik Prognozunu Belirlemedeki Değeri.
 153. ATAY (PAKKAL) Neslihan (27.05.1992-24.07.1997): Koryoamnionitiin Erken Doğumun Oluşumundaki Rolü
 154. BUDAK Özden Erdal (12.11.1992-24.07.1997): Gebeliğin Oluşturduğu Hipertansiyon'da Plasental Yatak Patolojisi ve Endotel Hasarının Oluşumunda Adhezyon Molekülü Voam-1 ve Lökosit Aktivasyonunun Rolü
 155. GEZER Altay (17.11.1992-24.07.1997): Erken Doğum Belirteci Olarak Servikovaginal Akıntıda Fetal Fibronektinin Yeri
 156. KESKİN Murat (12.11.1992-11.11.1997): Selim veya Adneksiyal Tümörlerin Ayırımında Ultrasonografik Görüntüleme ve Renkli Doppler Ultrasonografinin Yeri
 157. KORKUT (Coşkun) Nadide (20.09.1993-11.11.1997): Epitelyal Ovaryum Kanserlerinde P53 ve CERB-B2 Onkoproteinlerin aşırı Ekspresyonlarının Sıklığı ve Prognostik Faktör Olarak Önemi
 158. ELTER Koray (06.08.1998): Farklı (Varyant) Luteinizan Hormonun Polikistik Ovaryum Sendromu etyolojisindeki önemi
 159. ÇETİNKAYA Mehmet Bilge (15.12.1998): Erken Evre İnvaziv Serviks Kanserinde Cerrahi Tedavi Sonrası Sağkalım ve Hastalıksız Yaşam Süresi Üzerine Etkili Faktörler
 160. ÖZTÜRK Seçil (15.12.1998): İhtisasının tescili için tezsiz imtihana girdi
 161. HACIHANEFİOĞLU Burak (16.12.1998): Polikistik Ovaryum Sendromunda İnsülin Direnci ve Renin-Angiotensin sistemi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
 162. YALÇINKAYA Tolga (09.06.1999): Endometrium neoplazilerinin saptanmasında USG, CA125 ve Pipelle Biopsisine dayalı üçlü tarama protokolünün değerlendirilmesi
 163. AYDIN Yavuz (23.09.1994-16.08.1999): Nedeni Açıklanmayan İnfertilitede Endometriyal Apoptozis
 164. KOÇAK Şemsettin (02.09.1999): Tezsiz ihtisas tescili
 165. SÖZEN İbrahim (29.09.1999): Tezsiz ihtisas tescili
 166. KILIÇOĞLU-DANE P. Banu Pakize (29.09.1999): İntrauterin Gelişme Geriliği olan bebeklerin Plasentalarında programlı hücre ölümü (Apoptozis)
 167. GÜNEY-TUNALI Işıl (10.08.1995-2000): Endometrium malignitelerinde renkli ve Pulso-Hoppler ultrasonografi bulguları ve angiogenezin yeri

SOYADINA GÖRE

SOYADI AdıSıra NO.
ABAHUNİ Berç170
ABDÜLGANİ Fatih233
AFİR Muvaffak107
AHANGARİ Shahrekh370
AHMET Reşat190
AK Filiz312
AKMAN Süleyman127
AKOL Ayten168
AKOL Kâmil*29
AKSOY Eyüp Sabri26
AKSAN Tahir164
AKSU M.Feridun274
AKSU Bkz. TÜMERKAN
AKTAN Galip173
AKTAŞ Erkan367
AKTUNA Fikret119
AKTUNÇ Gökmen Rasih128
ALPAY Bkz. ATASEVEN
ALPER Y.Tayfun347
ALTAY Erdem280
ALTINOK Ahmet Tarık*302
ALTUĞ Mebrure316
ANAÇAY Mihriban152
ANAFARTA Vahit198
ARASLI Şefika58
ARDAĞ Macit212
ARGUT Samiye59
ARITMAN Yetkin256
ARTUNKAL Tahsin*77
ARVAS Mehmet Macit*317
ATAKAM Emir Necip14
ATAMDEDE Bkz. GÜVEN
ATAMDEDE Yaşar177
ATASEVEN (ALPAY) Gülsen239
ATASÜ Turgay*228
ATAY(PAKKAL) Neslihan381
AVUNDUK Bahattin281
AVUNDUK Fikret183
AYANOĞLU Ayhan251
AYBAŞ Cemil186
AYBERK Aydın132
AYDIN Mürüvvet95
AYDIN Yavuz391
AYDINOĞLU Kebire206
AYGÜN Fikret79
AYKOR Onur209
BACA Erdener320
BAGANA Faik211
BAKDUR G. Filiz332
BALCIOĞLU Hüseyin231
BALKIR Bkz. ÖZGÜMÜŞ
BALTACI Masume92
BANKACI Rahmi80
BARAN Artemis230
BARLIK Çetin229
BAŞKAM Hasan Yusuf20
BAŞKAYA Salih141
BAYDUR Nihat103
BAYKAL Danyal161
BAYKAL Ferihan116
BAYRAKTAROĞLU Halil124
BELGER Sedat45
BELLİ Emin Beliğ55
BENATOR Viktor133
BENİAN Ali377
BENİAN Osman194
BERBEROĞLU-ÖCAL Pelin351
BERKAN İbrahim Sadık*33
BERKER Niyazi Müştak*21
BERKMEN Sevinç287
Besim ÖMER*1
BEŞE Şevket60
BEŞE T.Tugan344
BİLGE Orhan61
BİNIŞIK Doğan248
BODUROĞLU Cemal104
BORA Erciment (Çapa'ya gitti)62
BOZKURT Serpil*321
BRUMEND Behzad282
BUDAK Özden Erdal382
BULGAN Derya240
BURHANETTİN HALİS*7
BÜKE Fahriye52
BÜYÜKÖĞÜT Ayşe322
CACULİ Fuat Fehim*22
CANAY Oğuz223
CANBOLAT Muzaffer35
CANDAN (TOPUZ) Filiz379
CANDAN Vecdi134
CANSU Bahri91
CEBECİOĞLU Sami89
CEMİLOĞLU Cemil218
CİHAN Mahi63
CİHANİ Feyzullah313
CODİLOĞLU Serkis145
ÇOŞKUN Bkz. KORKUT
ÇAĞDAŞ Arzu373
ÇAVAÇ Safi37
ÇEPNİ İsmail*346
ÇETİN Yusuf139
ÇETİNKAYA Mehmet Bilge387
ÇETİNSAYA Ahmet*314
ÇİLİNGİROĞLU Atilla288
ÇINÇIN Macit129
ÇIRAY Halil13
ÇOLGAR N.Umur*298
ÇÖLLÜ Abbas84
ÇÖPDEMİR Nefise264
DADEHBİOĞLU Daver360
DALSAL Mehmet Ali241
DANE Cem365
DANE Bkz. KILIÇOĞLU
DAVER Can Yılmaz234
DAVUT Canan335
DEĞER Emel257
DEMİR Figen374
DEMİR Vehbi23
DEMİRCİ Nefi220
DEMİRKIRAN Fuat*342
DENİZ Emin76
DERİN Cahit138
DERMENDERE Müyesser227
DİBA Hacer299
DİLEK Emin120
DOĞRUSÖYLER, Naciye101
DOĞULU Meliha (GÜVENER)53
EGE Fahri125
EĞECİ Yalçın*222
EĞİLMEZ Yasemin188
EKBERİ Bkz. TOLUNOĞLU
EKİNCİOĞLU Leman189
ELKABES Hemi349
ELTER Koray386
ENDİSİ Cemşit340
ERAYMAN Mehmet208
ERCAN Erol283
ERCAN Leyla371
ERDENEN Sevgi226
ERDİNÇ Ayşe Seval356
EREL C.Tamer*348
EREN Tuncer375
EREZ Hüseyin Naşit*15
EREZ Selçuk*238
ERGÜNEY Merih323
ERİM Cemal49
ERKÜN Engin*245
ERSOY Ülkü253
ERTEKİN (ALTUĞ) Sevin242
ERTUĞRUL İsmail E275
ERTÜNGEALP Erdoğan*249
ETHEM31
EYGİ Salih102
EZER Şükrü235
FAİKOĞLU Rehat308
FEDRİ Ayşe339
FERAMERZİ Cemşid295
FUNES Yuda224
GALİP27
GEDİK Şabuh90
GEDİKOĞLU Vahit215
GEDİZ Ozan232
GEMİCİGİL Enver (intihar etti)64
GEZER Altay383
GİRAY Muzaffer136
GÖKALP (SEYMEN) Türkan291
GÖKAY Naciye51
GÖKDOĞAN (TÜFEKÇİ) Mehpare*276
GÜLÇEŞME Gabus361
GÜLKILIK Ahmet*269
GÜNEŞ Perihan (PİRİNÇCİOĞLU)160
GÜNEY-TUNALI Işıl395
GÜNGÖR Fahri234
GÜR Nadir216
GÜR Reşit126
GÜRE Haluk172
GÜREDDİN Müeyyet105
GÜREL Nurettin115
GÜVEN Aysel (ATAMDEDE)165
GÜVEN Fazıl113
GÜVENER, Servet*74
GÜVENER Bkz. Doğulu
HACIHANEFİOĞLU Burak389
HAFIZ HİLMİ*3
HALİL HULUSİ9-A
HAMDİ56
HANCI Naim146
HARMANKAYA İsmail258
HAYİM David147
HISIM Osman156
HİVECHİ Mahrdad Jahani368
HIZ Vedia54
HÜDAVERDİ57
HÜLAGÜ Cebbar*106
HÜSEYİN Klisran362
HÜSEYİNZADE Neclâ309
HÜSNÜ ŞAKİR*5
İBRAHİM ETHEM11
İBRAHİM (KEMAL) Erşen284
İDİL Kazım93
İDİL Mehmet H.*300
İHSAN (Binbaşı)47
İHSAN FAHRİ (Zembilci)148
ILICALI Ayhan333
İNCE Muammer117
İNCECİYAN Vensan137
İPEK Hacer378
İSMAİL DERVİŞ*2
İSMAİL Zekai184
İŞÇİ Herman363
IŞIK Vahit118
IŞILOĞLU Haluk*277
İYİSOY Atalay250
İZMİRLİ Feridun87
KALELİ Semih*359
KALYONCUOĞLU Dündar169
KANDEMİR Erkin*110
KARAALİLER Bkz. ULUĞ
KARACAN Meriç353
KARACAOĞLU Emin199
KAŞO Ethem Sadık301
KAVUZLU K.Can354
KAZANCIGİL Aykut*213
KAZANCIGİL Cezmi*130
KAZANCIGİL Tevfik Remzi*12
KEÇECİOĞLU Yusuf*135
KENT Celâl42
KESKİN Murat384
KICIKOĞLU Şehbal292
KILAVUZ Ömer341
KILIÇOĞLU-DANE P.Banu Pakize394
KIRDAR Ümit*122
KOCAOĞLU Fevzi97
KOÇAK (SAVAŞ) Ayla237
KONURALP Şükrü17
KORÇAN Lale175
KORKUT COŞKUN Nadide385
KOZANLI Nermin204
KÖKSAL İrfan39
KÖSEBAY Derin*254
KUMOVA Makbule123
KUTEL Feridun96
KÜÇÜKAY Hüseyin180
KÜÇÜKKAZAY Sevgi303
KÜSTÜ Lütfü265
LEVİ Aron270
MADAZLI Rıza*350
MAHMUDİ Ahter Aga255
MAKTAV Tarık40
MEHMET SABRİ10
MEMDUH*4
MERTOĞLU Mustafa112
METİNER Turgut114
MİL Zeki376
MOİN Faruk369
MUNLU Lâmia108
MUSTAFA NUMAN*8
MUTLU Hüseyin364
MUTLUÇAĞ Sabri203
MUTLUER Mihriban201
NEBİOĞLU Bkz. YALÇINBEL 
NECİOĞLU Şazer159
NİYAZİ28
NİZAMETTİN Murtaza143
NUMAN30
NURLUOĞLU Metin259
OCAK Vildan*278
OCAKOĞLU Turgay236
OĞUZ Selahattin98
OKTAY Abdülvehap86
OKUMUŞ Günay260
ONARIR Rıza*157
ONULTAN Halil82
ONUR Ahmet Asım24
OR Hâluk Cezmi109
ORAL Engin*355
ORAL Işık357
ORHON Orhan38
OSMAN Necdet246
ÖCAL Bkz. BERBEROĞLU
ÖLÇER Fahri*328
ÖNAL Cemal Zeki25
ÖNCÜL Gökhan358
ÖNEY Hüseyin Taylan310
ÖREN Vedide166
ÖSER (BUR) Eda271
ÖZ A.Utku372
ÖZ Hasan100
ÖZAKIN Hamdi Ekrem304
ÖZBEK Hatice311
ÖZDAĞLAR Lütfi181
ÖZDEMİR Haşmet210
ÖZEN Sadık337
ÖZER Nedret214
ÖZGÜMÜŞ (BALKIR) Hale324
ÖZKÖKSEL Orhan65
ÖZSİPAHİ Gönül285
ÖZTÜRK Seçil388
ÖZYILMAZ Durmuş Ali154
PAKKAL Bkz. ATAY
PALANDÖKEN Hüner266
PEHLİVANOĞLU Makbule150
PEKDEĞER Mansur66
PERİDAR Corc247
PİRİNÇCİOĞLU Atıf18
PULAT Nigâr67
RAMADAN Vahip296
RATİP69
RAUF Fehmi19
RUHİ32
SAĞIROĞLU Nuri*179
SAĞLAM Bkz. SARIYAR
SAKIZ Edvart162
SALT Gülhan293
SALTOĞLU Sezai200
SANER Serpil261
SARAÇOĞLU Handan68
SARI Fehmi334
SARIDOĞAN Ertan343
SARIKAMIŞ Birgül345
SARIYALÇIN Behiç225
SARIYAR (SAĞLAM) Mürvet289
SAROL Mükerrem36
SELCAN Füruzan151
SERPEN Leman149
SEVGEN Bülent155
SEYİSOĞLU Hasan Hakan*329
SEYMEN Bkz. GÖKALP
SEZENEL Kenan Tevfik*9
SİREL Necla217
SİRMEN Ali Ekrem99
SOYSAL Zeki*336
SÖMEK Selçuk142
SÖNMEZALP Sevim (ŞENER)207
SÖZEN İbrahim393
SUNGAR Yusuf (Binbaşı)46
SÜEL Nadire85
SÜLEYMANCIK Hüsamettin325
ŞAHİN Mehmet279
ŞAHİNOĞLU Cevdet*286
ŞEN Cihat*318
ŞENÇOBAN Nevin294
ŞENER Bkz. SÖNMEZALP
ŞENTÜRK Levent*352
ŞEVKET71
TANRIKULU Ertuğrul174
TANRISEVER Bahri178
TAPUCU Bedri48
TARZI Pakize34
TAŞÇI Zehra326
TAŞKENT Güzin221
TAŞKIN Ülkü319
TAT Feriha70
TATARİDİS Sotiri193
TAYLAN Hilkat94
TEKE Nihal50
TEKTAŞ Zeki16
TEZOK Orhan144
TİMUR İsmail43
TİMUR Orhan219
TOKSOY İhsan158
TOLUN Necati*272
TOPÇU Levent Ş330
TOPÇU Nurzan327
TOPÇUOĞLU Deniz*267
TOPÇUOĞLU Suavi*153
TOSUNER Mualla171
TOYGARLI Saip44
TÖZÜM Rükneddin*140
TULGAR Makbule75
TULUNOĞLU (EKBERİ) Fatma331
TUNA Zihni72
TUNALI Bkz. GÜNEY
TUNALI Süheyl380
TURAN Nurhan192
TÜFEKÇİ Bkz. GÖKDOĞAN
TÜMER Reyhan195
TÜMERKAN (AKSU) Füsun268
TÜRSAN İsmail81
ULUDAĞ Seyfettin*305
ULUĞ Şahap (KARAALİLER)*176
URAS Ethem83
URAS Yeşim338
URESİN Ayten205
USER Naim121
UTKU Dilruba88
UYANIK Nazım191
UZAYTAÇ Bedia366
ÜNAL Nihal73
ÜNAL Orhan315
ÜNLÜER İhsan196
ÜNSAL Şemsettin182
ÜRESİN Dündar202
ÜSTÜN İhsan163
VAHDET Mesut111
VALSAMİDİS Pelopido187
VURAL Mualla297
YAĞIZ (KAHYALAR) Perihan263
YAĞIZ Atilla262
YALÇINBEL (NEBİOĞLU) Bürkan252
YALÇINKAYA Nesrin306
YALÇINKAYA Tolga390
YARDIM Turgut244
YARS Fethi78
YAVAŞÇA Alaeddin167
YEDİGÖZ Velittin*290
YILDIRIM Bektaş*307
YILIZAY Mehmet Ali41
YILMAZ Selahattin*273
YÜZAK Fikret131
ZAMANTI Cahit197
ZEKİ BESİME*6
ZEKİ Cahit185
ZEMBİLCİ Bkz. İHSAN FAHRİ 

KAYNAKLAR Başa dön

 1. Aksu F. Cerrahpaşa Kadın-Doğum Kliniği Beş Yıllık Bilimsel Etkinlikleri. İstanbul, 1999.
 2. Besim Ömer Paşa. Doğum Tarihi. A.İhsan Matbaası, İstanbul, 1932.
 3. Besim Ömer. Nevsal-i Afiyet, 4 cilt; 1898-1903.
 4. Yenel F. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tez Kataloğu (1967-1987). İstanbul, 1987. (Ayrıca yine Fakülte dergisinde 1998'de yayınlanan liste)
 5. Rıza Tahsin. Mir'ât-ı Tıbbiye (Tıp Fakültesi Tarihçesi, 1827-1912) II. Cilt. İstanbul, 1328.1912. Eklerle yayınlayan A. Kazancıgil, İstanbul, 1991.
 6. Unat E.K, Samastı M. Mekteb-i Tıbbiye-i, Mülkiye (Sivil Tıp Mektebi) 1867-1909. İstanbul, 1990.
 7. Kamgözen H. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinden yetişenler (1898-1868). Milli Savunma Bakanlığı, Ankara, 1968.
 8. Kazancıgil A, Solok V. Türk Tıp Tabii İlimleri Tarihi Bibliyografyası (1923-1973), Cumhuriyetin 50. Yıl Yayınları. İstanbul, Kağıt ve Basım İşleri A.Ş. XIII-169 sayfa,1973.
 9. Kazancıgil A. Tarihçe, Alfebetik ve Sistemik Türk Jinekoloji ve Obstetrik Bibliyografyası (1923-1973), (IV.Baskı), Cumhuriyetin 50. Yıl Yayınları. İstanbul Kağıt ve Basım İşleri A.Ş. Matbaası, LXXII - (Tarihçe) + 326 sayfa (Bibliyografya), 1973.
 10. Kazancıgil A, Solok V. Türk Bilim Tarihi Bibliyografyası (1859-1981) TÜBİTAK BAYG-E 45 Araştırma Projesi 1980. İstanbul, İstanbul Matbaası, XV+300 sayfa, 1981.
 11. Kazancıgil A. Türkiye'de Doğum bilgisi ve Kadın Hastalıkları Eğitiminin 103. Yılı (1892'den Günümüze) Tıp Tarihi Araştırmaları. İstanbul, Sayı 8; 1999.
 12. Kazancıgil A. Cerrahpaşa Kadın Doğum Anabilim Dalında Kırk Yıl (1957-1997) Tıp Tarihi Araştırmaları. İstanbul, Sayı 8; 1999.
 13. Mazhar Osman. Sıhhat Almanakı. İstanbul, 1933. Bu eser içinde “Sıhhi Müesseselerimiz” sah. 529-548 ve “Vilayetler Sıhhiye Teşkilatı” sah. 549-578.)
 14. Hatemi H. Kişisel tespit ve konuşma.

 • Anahtar Kelimeler: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Doğum, Uzmanlık Tezleri; Key Words: Cerrahpaşa Medical Faculty, Gynecology, Diplomas; Alındığı Tarih: 12 Nisan 2000; Aykut Kazancıgil: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi; Feridun Aksu: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın-Doğum Anabilim Dalı; Yazışma Adresi (Address): İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın-Doğum Anabilim Dalı, 34303, İstanbul.